Ochranca

ISFJ osobnosť

Ochrancovia sú vždy pripravení chrániť svojich milovaných s veľkou oddanosťou a vrúcnosťou.

A scene depicting the ISFJ personality type (Defender). A female ISFJ and a man are providing medical aid to fantasy creatures. They’re standing and handing out medical supplies to a line of various mythical beings seeking assistance, including a witch, a Frankenstein monster, and a werewolf. This scene emphasizes the ISFJ’s role as a compassionate caregiver even in an unusual setting.
I Introvertný S Realistický F Zásadovo zameraný J Plánujúci

Ochranca

Láska rastie, len ak sa o ňu človek delí. Viac jej môžete získať jedine tak, že ju sami prejavíte ostatným.

Brian Tracy

ISFJ typ osobnosti je svojím spôsobom unikátny, mnohé z jeho vlastností totiž protirečia definíciám jednotlivých čŕt. Hoci sú ISFJ zásadovo zameraní (F), majú výborné analytické schopnosti; hoci sú introvertní (I), majú dobré spoločenské zručnosti a pevné sociálne vzťahy; a hoci sú to plánovacie (J) typy, bývajú otvorení zmene a novým myšlienkam. Ako to často býva, aj pre ľudí s ISFJ typom osobnosti platí, že sú viac než len súčtom svojich jednotlivých častí, a to, akým spôsobnom využívajú svoje silné stránky, určuje, kým sú.

ISFJ sú skutoční altruisti, láskavosť opätúvajú ešte väčšou láskavosťou a k práci a ľuďom, v ktorých majú vieru, pristupujú s nadšením a veľkoryso.

Sotvaktorý typ by sa lepšie hodil na takú veľkú, takmer 13-percentnú, časť populácie. Spojenie toho najtradičnejšieho s túžbou po užitočnosti smeruje ISFJ k povolaniam s určitou históriou, ako napríklad lekárstvo, akadémia alebo charitatívne činnosti a sociálna práca.

Ochranca (ISFJ) osobnosť

ISFJ, najmä tí opatrní (-T), sú často dôkladní, až perfekcionisti, a aj keď majú sklon k prokrastinácii, vždy sa dá spoľahnúť, že prácu dokončia včas. ISFJ berú svoje povinnosti vážne, udržujú vysoký štandard a robia všetko, čo je v ich silách, aby prekročili očakávania a potešili ostatných, v práci aj doma.

Uveríte, až keď uvidíte

Výzvou pre ISFJ je zabezpečiť, aby to, čo robia, neostalo nepovšimnuté. Nemajú sklon zdôrazňovať, čo dosiahli, a zatiaľ čo mnohí ich láskavosť rešpektujú, cynickejší a sebeckejší ľudia ľahko zneužijú oddanosť a pokornosť ISFJ, nanútia prácu im a uznanie si nechajú pre seba. Ak si ISFJ majú zachovať svoju sebaistotu a nadšenie, potrebujú niekedy vedieť povedať nie a stáť si za svojím.

ISFJ sú prirodzene spoločenskí, čo je u introvertov (I) zvláštna vlastnosť, a svoju výbornú pamäť nevyužívajú na rôzne údaje a nepotrebné fakty, ale aby si pamätali ľudí a detaily o nich. Keď príde na rozdávanie darčekov, nikto sa im nevyrovná, svojou predstavivosťou a prirodzenou citlivosťou dokážu prejaviť štedrosť takými spôsobmi, ktoré sa priam dotknú srdca obdarovaného. Platí to síce aj pre spolupracovníkov, ktorých ľudia s ISFJ typom osobnosti často považujú za svojich osobných priateľov, avšak naplno ich prejavy náklonnosti prekvitajú v prostredí rodiny.

Ak to bude v mojich silách, ochránim ťa

ISFJ osobnosti sú úžasní ľudia, málokedy sa len nečinne prizerajú, keď sa rieši niečo dôležité. Schopnosť ISFJ nadviazať dôverný kontakt s druhými nemá medzi introvertmi konkurenciu a radosť, ktorá vyviera z týchto spojení, udržuje v rodine šťastie, vzájomnú podporu a je darom pre každého zúčastneného. Možnože sa ISFJ ako stredobod pozornosti nikdy nebudú cítiť vo svojej koži a možnože im nebude ľahké prijať zaslúžené ocenenie za tímovú prácu, ale ak sa im podarí zaručiť, že sa im za ich snahu dostane uznania, budú mať z toho, čo robia, pravdepodobne takú radosť, o ktorej by mohli ostatné typy osobnosti len snívať.