Vedúci

ESTJ osobnosť

Vedúci sú vynikajúci organizátori, neprekonateľní v riadení vecí či ľudí.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E Extrovertný S Realistický T Logicky zameraný J Plánujúci

Vedúci

Dobrý poriadok je základom všetkého.

Edmund Burke

ESTJ sú zástancovia tradície a poriadku, využívajúci svoje chápanie toho, čo je správne, nesprávne a spoločensky prijateľné, na zbližovanie rodín a komunít. Vďaka tomu, že sa ľudia s ESTJ typom osobnosti pridŕžajú hodnôt ako poctivosť, oddanosť a dôstojnosť, ostatní vedia oceniť ich zrozumiteľné rady a odporúčania, ako aj ich ochotu byť v čele na náročných cestách. Spájanie ľudí je zásluha, ktorou sa môžu pýšiť a ktorá ich často smeruje do pozície organizátorov komunít, tvrdo pracujúcich na zjednocovaní ľudí, aby mohli spoločne osláviť vzácnu miestnu príležitosť, alebo ochraňujúcich tradičné hodnoty, ktoré držia rodiny a komunity pohromade.

Vedúci (ESTJ) osobnosť

Každý, kto za niečo stojí, sa postaví za to, čo považuje za správne...

Po takomto type vodcovstva je v demokratickej spoločnosti vysoký dopyt, ESTJ navyše tvoria prinajmenšom 11 % populácie, preto niet divu, že mnohí z amerických prezidentov patrili práve k tomuto typu osobnosti. ESTJ, silní veriaci v právny poriadok a autority, ktoré si človek musí zaslúžiť, idú ostatným príkladom, demonštrujúc oddanosť a príkladnú poctivosť, ako aj úplné odmietanie lenivosti a podvádzania, najmä pri práci. Ak niekto prehlási náročnú, manuálnu prácu za výborný spôsob, ako budovať charakter, tak to bude ESTJ.

ESTJ poznajú svoje okolie a žijú v svete jasných, overiteľných faktov – nevyvrátiteľnosť ich vedomostí zaručuje, že aj proti silnému odporu sa môžu držať svojich zásad a pretlačiť nepokrivenú predstavu toho, čo je a čo nie je prípustné. Názory ESTJ ale nie sú len prázdnymi rečami, keďže sú viac než ochotní vrhnúť sa do tých najnáročnejších projektov, vylepšujúc akčné plány a dolaďujúc detaily, takže aj tie najkomplikovanejšie úlohy sa budú zdať jednoduché a prístupné.

Pritom ESTJ nepracujú sami a spoľahlivosť a etiku práce rovnako očakávajú aj od ostatných – ľudia s týmto typom osobnosti dodržiavajú svoje sľuby a ak sú ohrození svojimi partnermi alebo podriadenými kvôli ich vlastnej nekompetencii alebo lenivosti, prípadne ešte horšie, nečestnosti, nezaváhajú naplno prejaviť svoju zlosť. Vďaka tomu si môžu vyslúžiť povesť, že sú nepružní, vlastnosť, ktorú majú spoločnú všetci strážcovia (SJ), no nie je to tým, že by ESTJ boli svojvoľne tvrdohlaví, jednoducho sú presvedčení, že spoločnosť je naozaj založená práve na nimi uznávaných hodnotách.

...no ešte lepší sú tí, čo si vedia priznať, keď sa mýlia

ESTJ sú typickým obrazom vzorového občana: Pomáhajú svojim susedom, dodržiavajú zákon a snažia sa zabezpečiť, aby sa každý zapájal do komunít a organizácií, ktoré sú pre nich také cenné.

Hlavnou výzvou pre ESTJ je uvedomiť si, že nie každý ide tou istou cestou, alebo prispieva tým istým spôsobom. Skutočný vodca si je vedomý sily jednotlivca, ako aj celej skupiny, a pomáha iným pripojiť do diskusie vlastný názor. ESTJ sa týmto spôsobom naozaj dostávajú ku všetkým faktom a sú schopní riadiť tak, aby to vyhovovalo každému.