ผู้บริหาร ESTJ บุคคลิกภาพ

ผู้บริหาร ESTJ บุคคลิกภาพ

ระเบียบที่ดีเป็นรากฐานของทุกสิ่ง

Edmund Burke

ผู้บริหาร (Executive) (ESTJ) เป็นตัวแทนของจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ และระเบียบ โดยใช้ความเข้าใจของพวกเขาในสิ่งที่ถูก ผิด และเป็นที่ยอมรับของสังคมในการทำให้ครอบครัวและชุมชนอยู่ร่วมกัน บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บริหารนั้นยอมรับคุณค่าของความซื่อสัตย์ การอุทิศตน และศักดิ์ศรี พวกเขาขึ้นชื่อในเรื่องการให้คำแนะนำที่ชัดเจน และพวกเขาจะนำผู้อื่นอย่างมีความสุขแม้เส้นทางนั้นจะยากลำบากก็ตาม ด้วยความภูมิใจในการนำผู้คนมารวมกัน ผู้บริหารมักสวมบทบาทเป็นผู้จัดงานชุมชน ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนมารวมตัวกันในการเฉลิมฉลองกิจกรรมท้องถิ่นอันเป็นที่รัก หรือปกป้องค่านิยมดั้งเดิมที่ยึดครอบครัวและชุมชนไว้ด้วยกัน

ผู้บริหาร (ESTJ) บุคคลิกภาพ

นำโดยการทำเป็นตัวอย่าง

ความเป็นผู้นำดังกล่าวมีความต้องการสูงในสังคมประชาธิปไตย และบุคลิกแบบนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 11% ของประชากร จึงไม่น่าแปลกใจที่ประธานาธิบดีหลายคนเคยเป็นผู้บริหาร พวกเขาเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและอำนาจที่ต้องได้มาโดยความพยายามของตน บุคลิกแบบผู้บริหารนี้จะนำโดยการทำเป็นแบบอย่าง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความซื่อสัตย์อย่างมีจุดมุ่งหมาย พวกเขาปฏิเสธความเกียจคร้านและการโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ผู้บริหารจะทำงานอย่างหนัก ใช้การทำงานให้เป็นเลิศเพื่อสร้างบุคลิกของตน

ผู้บริหารตระหนักถึงสิ่งรอบข้างและอยู่ในโลกของข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ ความรู้ที่แน่นอนของพวกเขาหมายความว่าแม้จะถูกต่อต้านอย่างหนัก พวกเขาก็ยึดมั่นในหลักการและผลักดันวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ยอมรับได้และอะไรคือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ความคิดเห็นของพวกเขาไม่ใช่แค่พูดเปล่า ๆ เพราะผู้บริหารยินดีที่จะลงลึกไปในรายละเอียดของโครงการที่ท้าทายที่สุดเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการและจัดเรียงรายละเอียดไปพร้อมกัน ทำให้แม้แต่งานที่ซับซ้อนที่สุดก็ดูง่ายและเข้าถึงได้

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารไม่ได้ทำงานคนเดียว และพวกเขาคาดหวังว่าความน่าเชื่อถือและจรรยาบรรณในการทำงานของพวกเขาจะต้องได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทนกลับมา คนที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้จะทำตามคำมั่นสัญญาของตน และหากหุ้นส่วนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อนทำลายหรือเหนี่ยวรั้งพวกเขาด้วยการไร้ความสามารถหรือความเกียจคร้าน หรือแย่กว่านั้นคือ ไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาไม่ลังเลที่จะแสดงความโกรธของตนออกมา นั่นทำให้พวกเขามีชื่อเสียงในด้านความไม่ยืดหยุ่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีร่วมกันในบุคลิกแบบองครักษ์ (Sentinel) ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่เพราะผู้บริหารมีความดื้อรั้นโดยพลการ แต่เป็นเพราะพวกเขาเชื่ออย่างแท้จริงว่าค่านิยมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่

ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น

ผู้บริหารเป็นภาพคลาสสิกของพลเมืองต้นแบบ พวกเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้าน รักษากฎหมาย และพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในชุมชนและองค์กรที่พวกเขารัก

ความท้าทายหลักสำหรับผู้บริหารคือ การตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนที่เดินตามเส้นทางเดียวกันหรือมีส่วนร่วมในแนวทางเดียวกันกับ ผู้นำที่แท้จริงจะรับรู้ถึงจุดแข็งของแต่ละบุคคล รวมถึงจุดแข็งของกลุ่ม และช่วยนำแนวคิดของแต่ละบุคคลเหล่านั้นมาสู่องค์กรเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีนี้ผู้บริหารจะมีข้อเท็จจริงทั้งหมดและสามารถเป็นผู้นำในทิศทางที่เหมาะกับทุกคนได้

ผู้บริหารชื่อดัง