ผู้บริหาร บุคคลิกภาพ

ESTJ-A / ESTJ-T

“ผู้บริหาร” บุคคลิกภาพ

กฎเกณฑ์ที่ดีเป็นรากฐานที่มั่นคงของทุกสิ่ง

Edmund Burke

ผู้บริหารเป็นตัวแทนของขนบประเพณีและระเบียบขั้นตอน ใช้ความเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือสิ่งที่ผิด และอะไรคือสิ่งที่สังคมยอมรับได้ มาทำให้ครอบครัวและสังคมสามัคคีกัน ให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์ ความทุ่มเท และเกียรติยศ คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บริหารนั้นมักให้คำแนะนำที่ชัดเจน และชอบที่จะเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่ยากลำบาก มีความภูมิใจที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ของคนได้ ผู้บริหารมักทำหน้าที่เป็นผู้จัดตั้งชุมชน ทำงานอย่างหนักเพื่อเชื่อมโยงทุกคนให้มาเฉลิมฉลองในวันสำคัญร่วมกัน หรือเพื่อปกป้องค่านิยมที่เสริมสถาบันครอบครัวหรือช่วยให้ชุมชนแน่นแฟ้นกันมากขึ้น

“ผู้บริหาร” บุคคลิกภาพ (ESTJ-A / ESTJ-T)

เราควรทุ่มเทสนับสนุนในสิ่งที่ยึดมั่นเชื่อถือว่าถูกต้อง

ความต้องการของผู้นำเช่นนี้นั้นมีสูง โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย บุคลิกภาพประเภทนี้มีเพียง 11% ของประชากรทั้งหมด และไม่น่าแปลกใจว่านักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังทั่วโลกส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแบบผู้บริหารนี้ ด้วยการเป็นผู้เลื่อมใสในกฎระเบียบและการใช้อำนาจจากการได้รับมานั้นทำให้บุคลิกภาพแบบผู้บริหารมักปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและซื่อสัตย์อย่างมาก ปฏิเสธความเกียจคร้านและการทุจริต โดยเฉพาะในการปฏิบัติงาน หากมีใครบอกว่าการสร้างตัวจากการทำงานอย่างหนักด้วยตัวของตัวเองคือวิถีทางที่ดีที่สุดนั้น คนผู้นั้นมีบุคลิกภาพแบบผู้บริหาร

ผู้บริหารรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวและใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ความมั่นใจในความรู้นั้นหมายความว่า แม้จะถูกต่อต้านอย่างหนัก พวกเขาจะยึดมั่นกับหลักการและจัดการกับวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้หรือทำไม่ได้ ควาคิดเห็นของพวกเขาไม่ใช่คำพูดแบบกลวง ๆ เพราะผู้บริหารนั้นเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการยาก ๆ อย่างเต็มตัว โดยสอดส่่องรายละเอียดไปด้วย ซึ่งทำให้งานที่ว่ายากกลับกลายเป็นเรื่องง่ายไปโดยสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารนั้นไม่ได้ทำงานคนเดียว พวกเขาคาดหวังว่าความน่าเชื่อถือและการชอบทำงานหนักของตนเองจะตอบแทนได้อย่างดี คนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ทำตามคำมั่นสัญญา และหากเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องสร้างปัญหาที่เกิดจากความเกียจคร้านหรือความไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาจะไม่รอช้าที่จะแสดงความโกรธเกรี้ยวออกมา สิ่งนี้ทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นคนยึดติด ไม่ได้หมายความว่าผู้บริหารเป็นคนดื้อรั้น แต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเชื่อมั่นในค่านิยมต่าง ๆ จะทำให้สังคมสงบสุขได้

...แต่อย่างน้อยที่ดีกว่าคือผู้ที่รับรู้ว่าทำผิดพลาด

ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีของประชากรต้นแบบ พวกเขาช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ทำตามกฎหมาย และพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมกับชุมชนและองค์กรที่พวกเขารักอยู่เสมอ

ความท้าทายหลักของคนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บริหารคือการเล็งเห็นว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามแบบแผนเดียวกันหรือสร้างประโยชน์ในแบบเดียวกัน ผู้นำที่แท้จริงจะเล็งเห็นจุดแข็งของผู้อื่น และช่วยให้ความคิดของผู้อื่นถูกนำมาพิจารณาอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน ด้วยวิธีการเช่นนี้ คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บริหารจึงมีข้อเท็จจริงต่าง ๆ อยู่กับตัวและสามารถเป็นผู้นำไปตามแนวทางที่จะเหมาะสมได้กับทุก ๆ คน

ผู้บริหารที่คุณอาจรู้จัก