ผู้ให้คำปรึกษา

ESFJ บุคคลิกภาพ

ผู้ให้คำปรึกษาเป็นคนเอาใจใส่ ชอบเข้าสังคม คำนึงถึงชุมชน มักกระตือรือร้นที่จะเสนอความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

A scene depicting the ESFJ personality type (Consul). Two excited children are seated at a table, while their smiling ESFJ parents carry over wrapped presents and a birthday cake with lit candles. A loyal dog companion stands nearby, eager to join in the festivities. The scene conveys the joy and togetherness the ESFJ personality type finds in bringing loved ones together to honor important milestones and strengthen family bonds.
E ชอบเข้าสังคม S อยู่กับความเป็นจริง F ใช้อารมณ์ J ช่างวางแผน

ผู้ให้คำปรึกษา

ให้กำลังใจ ยกระดับจิตใจ และเสริมพลังผู้อื่น เพราะพลังบวกที่แผ่ไปถึงบุคคลหนึ่ง เราทั้งหมดจะรับรู้และรู้สึกได้

Deborah Day

สำหรับผู้ให้คำปรึกษา (Consul) (ESFJ) ชีวิตจะหอมหวานที่สุดเมื่อได้แบ่งปันกับผู้อื่น คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้เป็นรากฐานสำคัญของหลายชุมชน เปิดบ้านต้อนรับผู้อื่นและเปิดหัวใจให้กับผองเพื่อน คนที่รัก และเพื่อนบ้าน

นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้คำปรึกษาจะชอบทุกคนหรือว่าพวกเขาเป็นนักบุญ แต่ผู้ให้คำปรึกษาเชื่อในพลังของการต้อนรับและมารยาทที่ดี และพวกเขามักจะรู้สึกว่าตนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคนรอบข้าง บุคคลที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้มักมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไว้วางใจได้ ทั้งในเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก เพื่อยึดเหนี่ยวครอบครัวและชุมชนไว้ด้วยกัน

ผู้ให้คำปรึกษามีพรสวรรค์ในการทำให้ผู้คนในชีวิตของพวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ และรู้สึกปลอดภัย
ผู้ให้คำปรึกษา (ESFJ) บุคคลิกภาพ

ความงามของชีวิตที่มีความรับผิดชอบ

ผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้เห็นแก่ผู้อื่น พวกเขารับผิดชอบอย่างจริงจังในการตอบแทน รับใช้ผู้อื่น และทำในสิ่งที่ถูกต้อง

และผู้ให้คำปรึกษาเชื่อว่ามีสิ่งถูกต้องที่ควรทำในเกือบทุกสถานการณ์ และพวกเขาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่บุคลิกภาพบางประเภทใช้ทัศนคติแบบผ่อนปรนและทัศนคติแบบที่ทุกคนควรได้ใช้ชีวิตแบบที่ตนต้องการ ผู้ให้คำปรึกษาอาจพบว่าเป็นการยากที่จะไม่ตัดสินเมื่อมีคนใช้ใช้ชีวิตไปในทางที่ผู้ให้คำปรึกษามองว่าผิด ผลที่ตามมาคือ ผู้ให้คำปรึกษามักจะยอมรับได้ยากเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับพวกเขา โดยเฉพาะคนที่พวกเขาห่วงใย

ผู้ให้คำปรึกษามีเข็มทิศทางศีลธรรมที่ชัดเจน และพวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจหากการกระทำของคนอื่นไม่สอดคล้องกับหลักศีลธรรมเหล่านี้

ด้วยมุมมองที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่ถูกและผิด ผู้ให้คำปรึกษามักจะอยู่ฝ่ายที่มีความเห็นที่ยึดแน่น แต่ความคิดเห็นเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยพลการ ความเห็นเหล่านี้มักมีพื้นฐานมาจากความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อประเพณี ผู้ให้คำปรึกษาทราบดีว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่น และพวกเขาเชื่อมั่นว่ากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และบรรทัดฐานทางสังคมที่กำหนดไว้จะช่วยให้พวกเขาดำเนินชีวิตประจำวันในแบบที่มีน้ำใจและรับผิดชอบต่อผู้อื่นได้

สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เราจะพบเห็นผู้ให้คำปรึกษาที่มีนิสัยชอบสนับสนุนและเป็นกันเองได้เสมอในงานปาร์ตี้ พวกเขาเป็นคนกระตุ้นบรรยากาศเพื่อให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ดี! แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ให้คำปรึกษาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นอย่างรวดเร็ว พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและให้ความสำคัญกับภักดีเป็นหัวใจหลัก และเพื่อน ๆ หรือคนรอบข้างจะไว้ใจเขาได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อต้องการปรึกษาหารือกับพวกเขา

ผู้ให้คำปรึกษาไม่ค่อยพลาดวันเกิดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ พวกเขาเก็บแม้แต่รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตของเพื่อนและคนรักของพวกเขาไว้ในความทรงจำ

ด้วยความรักในระเบียบและโครงสร้าง ผู้ให้คำปรึกษาชอบกิจกรรมที่วางแผนไว้มากกว่ากิจกรรมแบบไม่คาดหมายหรือการพบปะสังสรรค์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ได้นัดหมาย และพวกเขายินดีที่จะจัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น คนที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ทุ่มเทพลังงานอย่างมากในการทำให้คนอื่นรู้สึกเป็นคนพิเศษ และพวกเขาอาจเอาไปคิดมากหากมีคนไม่เห็นคุณค่าในความพยายามของพวกเขา

สำหรับคนจำนวนมากที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ให้คำปรึกษานี้ หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมความคิดหรือพฤติกรรมของใครได้ แม้แต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดและรักที่สุดสำหรับพวกเขา โชคดีที่ผู้ให้คำปรึกษาพบความสงบสุขและบรรลุผลได้ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือ การทำเป็นตัวอย่างในเรื่องความเอาใจใส่ การคิดถึงผู้อื่น ความรับผิดชอบ และชักนำผู้คนมาให้มีค่านิยมแบบเดียวกันนี้