"Эцэст нь ойлгогдоно гэдэг үнэхээр гайхалтай билээ."

Таны хэн болох мөн яагаад ийм үйлдлүүд хийдэг тухай “гайхалтай үнэн зөв” тодорхойлолтыг олж авахад ердөө 10 минут зарцуулагдана.

A group of friends having a picnic around a fire, with trees and mountains in the background