تماس با ما

لطفاً از طرح سؤالات، نظرات یا پیشنهادهای خود با ما دریغ نکنید. ما تک‌تک ایمیل‌ها را می‌خوانیم و عاشق این هستیم که حرف‌هایتان را بشنویم. متأسفانه، در حال حاضر فقط می‌توانیم به پیام‌های نوشته شده به زبان انگلیسی پاسخ بدهیم.

NERIS Analytics Limited
20 Station Road, Cambridge, CB1 2JD, United Kingdom
Registered in England and Wales, #8646330