تماس با ما

لطفاً از طرح سؤالات، نظرات یا پیشنهادهای خود با ما دریغ نکنید. ما تک‌تک ایمیل‌ها را می‌خوانیم و عاشق این هستیم که حرف‌هایتان را بشنویم. متأسفانه، در حال حاضر فقط می‌توانیم به پیام‌های نوشته شده به زبان انگلیسی پاسخ بدهیم.

NERIS Analytics Limited
6 New Street Square, London, EC4A 3DJ, United Kingdom
Registered in England and Wales, #8646330