Advokat

Personlighetstypen INFJ

Advokater är tystlåtna visionärer och tjänar ofta som inspirerande och ihärdiga idealister.

A scene representing the INFJ personality type (Advocate). A bearded INFJ man stands in a forest clearing, waving a magic wand that emits sparkles towards a happily waving tree with a face. The INFJ has a wise, thoughtful expression on his face, and he appears to be speaking to the tree. More trees, flowers, and geometric stones are scattered throughout the scene, adding a mystical and imaginative quality. The overall aesthetic is whimsical and dreamy, reflecting the INFJ’s visionary and idealistic nature.
I Introvert N Intuitiv F Känsloorienterad J Beräknande

Advokat

“Behandla människor som om de redan är vad de borde vara så hjälper du dem att bli det de har potential att bli.“

Johann Wolfgang von Goethe

Advokater (INFJ) må vara den mest sällsynta personlighetstypen av alla, men de sätter verkligen sin prägel på världen. De är idealistiska, principfasta och nöjer sig inte med att flyta genom livet – de vill stå för vad de tror på och göra en skillnad. För Advokatpersonlighetstyper kommer framgång inte från pengar eller status utan från att söka uppfyllelse, hjälpa andra och vara en kraft för det goda i världen.

Trots Advokaters ambitiösa mål och visioner ska de inte missuppfattas som drömmare. Personer med denna personlighetstyp värnar om integritet, och de är sällan nöjda förrän de har gjort det de vet är rätt. De är samvetsgranna och går genom livet med en tydlig bild av sina värderingar, och de strävar efter att aldrig försumma det som verkligen spelar roll – inte i andra människors eller samhällets ögon, utan den som spelar roll enligt deras egen visdom och världsuppfattning.

Personlighetstypen Advokat (INFJ)

På jakt efter ett syfte

Kanske är det för att deras personlighetstyp är så ovanlig som Advokater oftast bär på en inre vetskap – medveten eller omedveten – om att de skiljer sig från de flesta människor. Med sina rika inre liv och sin djupa, ständiga önskan att hitta sitt livs syfte passar de inte alltid in i omgivningen. Det betyder inte att Advokater inte kan hitta social acceptans eller nära relationer – bara att de ibland känner sig missförstådda eller i konflikt med världen.

Lyckligtvis minskar inte känslan av att vara ur takt med tiden engagemanget Advokater har för att göra världen till en bättre plats. Advokater tyngs av orättvisor och bryr sig vanligtvis mer om altruism än personlig vinst. De känner sig ofta kallade att använda sina styrkor – däribland kreativitet, fantasi och finkänslighet – för att upplyfta andra och sprida medkänsla.

Inget ger en Advokat så mycket lycka som att kunna göra en positiv skillnad i någon annans liv.

Många Advokater ser det som sin livsuppgift att hjälpa andra, och de letar alltid efter tillfällen att ingripa och försvara det som är rätt. Personer med denna personlighetstyp strävar också efter att lösa samhällets djupare problem med förhoppningen att orättvisor och svårigheter kan bli ett minne blott. Ibland kan dock Advokater fokusera så starkt på sina ideal att de inte hinner ta ordentlig hand om sig själva – ett mönster som ofta leder till stress och utbrändhet.

Kontakt med andra (och sig själva)

Advokater må vara Introverta, men de värdesätter djupa, genuina relationer med andra. Få saker ger dessa personligheter så mycket glädje som att verkligen känna en annan person som verkligen känner dem med. Advokater uppskattar meningsfulla samtal mycket mer än småprat och brukar uttrycka sig på ett varmt och finkänsligt sätt. Denna känslomässiga uppriktighet och insikt kan göra ett starkt intryck på människor i deras omgivning.

Några få nära relationer, som verkligen är äkta, kan fylla en Advokats hjärta till bristningsgränsen.

Advokater är omtänksamma och medkännande människor som ägnar mycket energi och kraft åt sina relationer. Det betyder förstås inte att de alltid känner sig uppskattade i gengäld. Advokater agerar ofta med stor eftertanke och omsorg, och det kan göra dem frustrerade när andra människor inte märker av deras goda avsikter. Till följd av detta kan även konstruktiv kritik kännas otroligt personlig eller sårande för dessa personlighetstyper.

Ett personligt uppdrag

Många Advokater har känslan av att deras liv har ett unikt syfte – ett uppdrag som de har satts på jorden för att uppfylla. För personer med denna personlighetstyp är en av de mest berikande aspekterna av livet att söka efter detta syfte – och att sedan, när de väl har hittat det, kämpa för att fullgöra det.

När Advokater ställs ansikte mot ansikte med orättvisor ger de sällan upp utan använder istället sin intuition och medkänsla för att hitta en lösning. Med en medfödd förmåga att balansera hjärta och hjärna är Advokater skapta för att rätta till världens orättvisor, oavsett hur stora eller små de är. Dessa personlighetstyper behöver dock komma ihåg att även om de är upptagna med att ta hand om alla andra så behöver de ibland pausa och ta hand om sig själva också.