Vår teori

Många gånger är den första frågan folk ställer efter att de genomfört vårt personlighetstest “Vad betyder de här fem bokstäverna?”. Vi syftar så klart på de mystiska akronymerna INTJ-A, ENFP-T eller ESTJ-A. Som du kanske redan har läst i den kostnadsfria Typ-beskrivningar eller i en utav de andra artiklarna som finns tillgängliga på vår hemsida, hänvisar varje bokstav till ett specifikt karaktärsdrag, med en alternativ variant i slutet. Men innan vi diskutera karaktärsdragen måste vi först ge oss ut på en liten historisk resa.

Sedan tidernas begynnelse har vi försökt beskriva och kategorisera varandra på olika sätt. Från antikens fyra temperament - sangviniskt, koleriskt, melankoliskt, flegmatiskt - till de senaste framstegen inom psykologi, har människor rastlöst sökt efter ett bra och pålitligt sätt att sammanställa något så komplex och skiftande som en människas personlighet i en väldefinerad modell. Vi är fortfarande långt ifrån kunna göra en sådan sammanställning, även om de senaste modellerna täcker majoriteten av våra karaktärsdrag och många gånger lyckas förutse hur vi kommer att reagera under specifika omständigheter.

Med det sagt är det viktigt att komma ihåg att oavsett vilken modell vi förlitar oss på är vår personlighet bara en del av en större bild - vårt beteende påverkas också av vår omgivning, erfarenhet och våra personliga mål. I vår Typ-beskrivning och Premium Profiles beskriver vi hur personer som tillhör en särskild personlighet troligen kommer att agera - kom ihåg att det rör sig om antydningar och benägenheter, inte definitiva riktlinjer eller svar. Det är en stor skillnad mellan att få 10% eller 80% av ett karaktärsdrag. Informationen är menad att användas för att förbättra sin personlighet samt att bättre förstå andra, inte att tolkas som absolut sanning.

Vårt tillvägagångsätt har baserats på två olika filosofier. Den första dateras till tidigt 1900-tal och var Carl Gustav Jungs skapelse. Carl Gustav Jung kallas ofta “den analytiska psykologiens fader” och hans teori om psykologiska typer är kanske det mest inflytelserika verket om personlighetstyper, den har inspirerat en mängd olika teorier, inklusive vår. En utav Jungs största bidrag var utvecklingen av konceptet Inåtvänd och Utåtriktad - han hade en teori om att vi alla passar in i en utav dessa kategorierna, antingen fokuserar vi på den inre världen (Introvert/Inåtvänd) eller den yttre världen (Extrovert/Utåtriktad). Numera används termerna annorlunda och Extrovert liknas många gånger med social skicklighet - Jungs definiering fokuserar istället på vart personen i fråga hämtar sin energi från. Därför innebär Inåtvänd inte alltid blyghet och Utåtriktad är inte alltid ett tecken på bra socialförmåga.

Utöver Introvert och Extrovert myntade Jung även flera andra koncept. De som är mest relevanta för oss är funktionen för Bedömning (antingen Tänka eller Känna) och Perception (antingen Förnimmelse eller Intuition). Enligt Jung så föredrar varje person en utav dessa kognitiva funktionerna och förlitar sig på den i vardagliga situationer. Fast även de andra funktionerna har en särskild plats och kan dyka upp under olika omständigheter. Funktionerna präglas också av om personen är Introvert eller Extrovert - en Introvert kännande person tänker på ett sätt som skiljer sig från en Extrovert kännande person.

Under 1920-talet uppmärksammades Jungs teori av Katharine Cook Briggs, som senare medförfattade en utav de mest populärar personlighetstesterna, Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®). Briggs var en lärare med ett brinnande intresse för personlighetsmodeller, hon utvecklade sin egen teori om personlighetstyper innan hon ens hörde talas om Jungs skrifter. Tillsammans med sin dotter, Isabel Briggs Myers, utvecklade de ett smidigt sätt att beskriva personers Jungianska drag - det var så här de fyr-bokstaviga akronymerna föddes.

Är du intresserad och vill lära dig mer bör du läsa “Gifts Differing: Understanding Personality Type” av Isabel Briggs Myers. Eftersom vi definierar personlighetsdrag och -typer annorlunda i vår modell kommer vi inte att gå närmare på jungianska koncept eller besläktade teorier i den här artikeln.

På grund av enkel och smidigheten används nu fyr-bokstavsmodellen av flera andra teorier och tillvägagångsätt, såsom Socionics, Keirsey Temperament Sorter, Linda Berens Interaction Styles och många fler. Det är viktigt att komma ihåg att även fast akronymerna är identiska eller väldigt snarlika, är betydelsen inte alltid den samma. En utav anledningarna till den långa introduktionen är att vi vill klargöra att det finns fler än en definiering till de här typ-koncepten - varje teori klargör dem på olika vis och det är fullt möjligt att möta fem olika personer som alla påstår sig vara “INFJ” fast med olika idéer om vad “INFJ” betyder. Mycket som har att göra med teorierna som delar typ-namnen överlappar varandra - fast betydelserna är många gånger inte identiska.

Låt oss nu lämna de typologiska teorierna en stund. Ett annat sätt att titta på personers personligheter är via en karaktärsdragsmodell istället för en typ-baserad modell. Vad menar vi med det? Istället för att skapa 4 (eller 8, 16, 32…) typ-konstruktioner och försöka sätta in personer i dem, kan man istället bestämma ett visst antal karaktärsdrag och mäta personers preferenser med hjälp av väldefinerade skalor och kolla på deras poäng utan att kategorisera dem. Du har säkert hört ordet Ambivert, som i det här fallet är ett perfekt exempel. Ambiversion betyder att någon är placerad i mitten av Introvert - Extrovert-skalan, och varken är väldigt utåtgående och social eller tillbakadragen - vilket inte går att beskriva med hjälp av Jungs modeller, som beskrivs ovan. Alla typ-baserade teorier har problem med att kategorisera personer vars poäng hamnar på en skiljelinje, oavsett hur många skiljelnjer som används.

En karaktärdrags-baserad teori skulle helt enkelt säga att en Ambivert person är måttligt Utåtvänd utan att tilldela dem en personlighetsyp. Ett sådant tillvägagångsätt gör det enklare att på ett pålitligt sätt mäta sambandet mellan karaktärsdrag och andra utmärkande drag (t.ex. politisk ideologi), och det är därför karaktärdrags-baserade teorier dominerar psykometrisk forskning. På så sätt blir det, till skillnad från typ-baserade teorier, möjligt att definiera katergorier och typer som sedan enkelt kan användas för diskussioner och rekommendationer. Följdaktligen, medans kategorier såsom Extrovert eller Introvert kan vara begränsande, kan de också skapa en möjlighet att beskriva en betydande del av en människas personlighet och skapa teorier som försöker beskriva varför vi gör vad vi gör - något som mer pålitliga men obestämbara yttrande såsom “du är 37% utåtriktad” inte klarar av.

Vi har med vår modell kombinerat de bästa från två världar. Vi använder oss av akronym-formatet som skapades av Myers-Briggs, på grund av dess bekvämlighet - fast vi har omvärderat flera av de Jungianska karaktärsdragen och introducerat ett helt nytt drag, och på så sätt har vi förenklat vår modell och fört den närmre de senaste utvecklingarna, såsom Femfaktorteorin. Till skillnad från Myers-Briggs och andra teorier som baserats på Jungian modellen har vi valt att inte använda de kognitiva funktionerna såsom Extrovert tänkande eller Introvert kännande, och inte heller deras prioteringar. Istället har vi valt fem ensamstående skalor och bygger våra typer kring dessa. Det låter oss utföra tester med hög precision samtidigt som vi har möjligheten att definiera och beskriva utpräglade personlighetstyper.

Låt oss nu gå igenom våra aspekter av personlighet en efter en, för att sedan gå vidare till typ-grupperna.

Fem aspekter av personlighet

Det här avsnittet kommer beskriva fem aspekter av personlighet, som när de kombineras definierar personlighets-typen: Sinne, Energi, Natur, Taktik och Identitet. Var och en av aspekterna kan ses som två sidor med ett “neutralt” -alternativ mittemellan. Procenten du ser efter att du utfört testet visar vilka kategorier du passar in i och hur starka dina preferenser är.

Låt oss gå igenom aspekterna av personlighet en efter en:

Sinne

Den här aspekten visar hur vi integrerar med andra personer:

  • Introverta (I) individer föredrar avskilda aktiviteter, att tänka innan de pratar, blir uttröttade av sociala sammanhang.
  • Extroverta (E) individer föredrar gruppaktiviteter, att tänka medans de pratar, blir stimulerade av sociala sammanhang.

Energi

Den andra aspekten avgör hur vi tittar på världen och bearbetar information:

  • Intuitiva (N) individer är fantasifulla, förlitar sig på sin intuition, uppslukas av idéer, fokuserar på vad som kan hända.
  • Realistiska (S) individer är jordnära, förlitar sig på sina sinnen, uppslukas i praktiska angelägenheter, fokuserar på vad som har hänt.

Natur

Den här aspekten avgör hur vi fattar beslut och hanterar känslor:

  • Logiskt (T) fokuserade individer är tuffa, följer sin hjärna, fokuserar på objektivitet och rationalitet.
  • Princip-fokuserade (F) individer är känslosamma, följer sitt hjärta, fokuserar på harmoni och samarbete.

Taktiker

Den här aspekten visar hur vi tar oss an arbete, planering och beslutsfattande:

  • Planerande (J) individer är beslutsamma, föredra tydliga regler och riktlinjer, ser deadlines som något okränkbart, söker avslutningar.
  • Sökande (P) individer är bra på att improvisera, föredrar att hålla sina möjligheter öppna, avslappnade när det gäller arbete, söker frihet.

Identitet

Sist men inte minst har vi Identitets-aspekten som bekräftar alla de andra och visar hur säkra vi är på vår förmåga och våra beslut:

  • Självsäkra (-A) individer är känslomässigt stabila, lugna, avslappnade, vägrar att oroa sig för mycket.
  • Försiktiga (-T) individer är självmedvetna, bryr sig om hur andra ser på dem, framgångsdrivna, perfektionister.

Typ-grupperna

Nu vet du hur typerna är uppbyggda. Men hur passar du ihop?

Vårt system består av två lager: det första (inre) definierar våra Roller, den andra (yttre) definierar våra Strategier.

Roller

Roll-lagret avgör våra mål, intressen och de aktiviteter vi föredrar. Det finns fyra olika roller:

Analytiker (Intuitiv och Logiskt fokuserade [ _NT_ ] typer, både Självsäkra och Försiktiga varianter)

Dessa peronlighets-typerna omfamnar rationalitet och opartiskhet, utmärker sig i intellektuella debatter och vetenskapliga och teknologiska områden. De är extremt självständiga, öppensinniga, viljestarka och fantasifulla, de tar sig an saker från ett praktiskt perspektiv och bryr sig mer om vad som fungerar än vad som tillfredställer alla andra. De här karaktärsdragen gör Analytikerna till utmärkta strategiska tänkare men skapar även problem när det kommer till sociala sammanhang och romantiska förhållanden.

Diplomater (Intuitiva och Princip-fokuserade [ _NF_ ] typer, både Självsäkra och Försiktiga varianter)

Diplomater fokuserar på empati och samarbeten, de är duktiga när det gäller diplomati och rådgivning. Personer som tillhör den här typ-gruppen är samarbetsvilliga och fantasifulla, fungerar många gånger som en harmoniserande kraft på arbetsplatsen och i social sammanhang. De här karaktärsdragen gör Diplomaterna till varma, empatiska och inflytelserika individer, men skapar också problem när man måste förlita sig på ren rationalitet eller fatta svåra beslut.

Väktare (Realistiska och Planerande [ _S_J ] typer, både Självsäkra och Försiktiga varianter)

Väktare är samarbetsvilliga och i hög grad praktiska, de uppskattar och skapar ordning, säkerhet och stabilitet var de än befinner sig. Personer som tillhör en av dessa typerna är ofta hårt arbetande, nogranna och traditonella, och de utmärker sig i logistiska och administrativa områden, framför allt de som förlitar sig på hierarkier och regler. Dessa personlighetstyperna håller sig till sina planer och undviker inte svåra uppgifter - de kan däremot vara oflexibla och ovilliga att acceptera andra ståndpunkter och idéer.

Utforskare (Realistiska och Sökande [ _S_P ] typer, både Självsäkra och Försiktiga varianter)

Dessa typerna är de mest spontana och de har förmågan att associera sig med sin omgivning på ett sätt som de andra typerna helt enkelt inte klarar av. Utforskarna är ändamålsenliga och praktiska, och utmärker sig i situationer som kräver snabba reaktioner och förmåga att tänka snabbt. De är mästare med verktyg och tekniker, och använder dem på många olika sätt - allt från att bemästra fysiska verktyg till att övertala personer. Det är ingen överraskning att dessa personlighetstyperna är oersättliga när det kommer till kriser, hantverk och försäljning - deras karaktärsdrag kan däremot få dem att ge sig ut på hal is eller enbart fokusera på sensuella njutningar.

Strategier

Strategi-lagret visar på vilket sätt vi föredrar att utföra uppgifter och nå våra mål. Det finns fyra stategier:

Självsäker Individualism (Introverta och Självsäkra [ I___-A ] typer)

Självsäkra Idividualister föredrar att göra saker på egen hand, de förlitar sig på sina egna kunskaper och instinkter hellre än att söka kontakt med andra personer. De vet vad de är duktiga på och har ett högt självförtroende. De här personlighetstyperna tycker att personligt ansvar och att tro på sig själv är viktigt. Självsäkra Individualister ägnar inte mycket uppmärksamhet åt andra personers åsikter och föredrar att förlita sig på sig själva.

Mästare på Människor (Extroverta och Självsäkra [ E___-A ] typer)

De som är Mästare på Människor söker gärna social kontakt och tenderar att ha en stark kommunikationsförmåga, de känner sig hemma i socialsammanhang eller situationer där de måste förlita sig på eller dirigera andra personer. Dessa personerna är säkra på sin förmåga och tvekar inte att utrycka sina åsikter. Att spela en aktiv roll i samhället och veta vad andra personer gillar, betyder mycket för de som är Mästare på Människor; de bryr dig däremot inte så mycket om vad andra personer tycker om dem.

Ständig Förbättring (Introverta och Försiktiga [ I___-T ] typer)

Ständiga Förbättrare är tysta och individuella människor. De är ofta perfektionister och framgångsdrivna, de spenderar mycket tid och anstränging på att försäkra sig om att deras arbete är perfekt. Som namnet påpekar är Ständiga Förbättrare högt presterande individer dedikerade till sitt yrke - de tenderar däremot att oroa sig för mycket om sina prestationer.

Socialt Engagemang (Extroverta och Försiktiga [ E___-T ] typer)

Den sista strategien omfattar sociala, energiska och framgångsdrivna typer. Sociala Engagerare är många gånger rastlösa, perfektionistiska individer benägna att uppleva både väldigt positiva och väldigt negativa känslor. Deras nyfikenhet och vilja att arbeta hårt betyder att de ofta är högt presterande, fast något känsliga personer. Dessa strategi-typerna tenderar att spela en stor roll i andras åsikter; de värdera sin sociala status högt och är ivriga att lyckas med allt de gör.

Typtabell

Tabellen visar alla möjliga typer samman med deras roller och strategier:

Analytiker Självsäker individualism INTJ-A, INTP-A
Mästare på människor ENTJ-A, ENTP-A
Ständig förbättring INTJ-T, INTP-T
Socialt engagemang ENTJ-T, ENTP-T
Diplomater Självsäker individualism INFJ-A, INFP-A
Mästare på människor ENFJ-A, ENFP-A
Ständig förbättring INFJ-T, INFP-T
Socialt engagemang ENFJ-T, ENFP-T
Väktare Självsäker individualism ISTJ-A, ISFJ-A
Mästare på människor ESTJ-A, ESFJ-A
Ständig förbättring ISTJ-T, ISFJ-T
Socialt engagemang ESTJ-T, ESFJ-T
Utforskare Självsäker individualism ISTP-A, ISFP-A
Mästare på människor ESTP-A, ESFP-A
Ständig förbättring ISTP-T, ISFP-T
Socialt engagemang ESTP-T, ESFP-T